Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Çalışan Adayı,

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

 

Aşağıda sayılan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Mesleki Deneyim Verileri, İletişim Verileri, Kimlik Verileri, Özlük Verileri gibi kişisel verileriniz; çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetim, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verileri ise fiziksel mekan güvenliği, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğini teminini tesis etmek amacıyla işlenmektedir.

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler gibi kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

 

Sağlık Bilgileri gibi kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI

 

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak iş başvurusunda bulunmak amacıyla bize göndermiş olduğunuz özgeçmiş formları aracılığı ile özellikle e-posta, fiziki evrak (iş başvuru formları) ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla ve aşağıdaki, kanunda sayılan hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

  1. Çalışan adayının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
  2. Çalışan adayının taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  3. Diğer çalışan adayı kişisel verileri için açık rıza alınması,

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI

 

Kişisel verileriniz; KVKK’ nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, hukuki ilişkimiz süresince doğacak dava konusu uyuşmazlıklar halinde aktarılabilecektir.

 

  1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.dati.com.tr internet sitemizde yer alan Başvuru Formunu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ataköy 1.Kısım Mah. Rauf Orbay Cad. No:6 Galleria AVM K:4 BAKIRKÖY/İSTANBUL adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden ik@dati.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

(Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.)